Nydambådens Laug


Nydambådens Laug er dannet som en underafdeling af Nydamselskabet.
Lauget er dannet med det ene formål at bygge, vedligeholde og formidle en fuldskalakopi af Nydambåden.

Byggeriet sker i tæt samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Byggeriet skete i tæt samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

 

Grundlaget for at bygge båden var:

  • den i år 1863(under udgravningen 1859-63 i Nydam mose) fundne egebåd
  • Nationalmuseets udgravninger i Nydam Mose i 1990’erne med fund af fragmenter af egebåden som endnu lå i mosen
  • rekonstruktion af egebådens geometriske form ud fra videnskabelige bearbejdninger og erfaringer fra skibsfund
  • erfaringer med bygning af historiske skibe

Nydambådens Laug har udgivet et skrift: Nydambådens Laug bygger fuldskalakopi af Nydambåden, baggrund og status januar 2009.
Den kan ses her (PDF-fil:3mb)
Nydambåden

Den originale 23 meter lange egebåd, Nydambåden, kan i dag ses i Nydamhalle på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig.

Den er den ældste fundne klinkbyggede båd i Nordeuropa. Den er bygget for ca. 1700 år siden, i jernalderen. Den er sænket i Nydam Mose som led i en krigsbytteofring. For i år 1863 blev den fundet og udgravet af Conrad Engelhardt.

Nydambåden i Nydamhalle på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig

Nydambåden i Nydamhalle på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig

 

Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet

I dag kan man komme meget tæt på at bestemme hvordan Nydambåden så ud da den blev bygget år 320 e. kr. Vikingeskibsmuseet har foretaget mange rekonstruktioner, og har i tidens løb opnået stor ekspertise med udgangspunkt i Skuldelev vikingeskibene.

Med denne viden har Vikingeskibsmuseet udarbejdet en rekonstruktion af Nydambåden på baggrund af en nøjagtig opmåling af båden i Slesvig.

Egetræ er meget nemt at bearbejde når det et friskt i træet. Både blev bygget med nyfældede egestammer og tildannet mens træet endnu var friskt. I den færdige båd vil træet tørre ud så det svarer til træ der opbevares udendørs – i sommerhalvåret på vandet, og i vinterhalvåret som regel i et bådehus, en naust. Tager man hensyn til at egetræ svinder i tværretningen i en egeplanke, når den ændrer vandindhold, kan man finde frem til målene på plankerne, da de blev indbygget i båden.

Nationalmuseet/Vikingeskibsmuseet har nøje opmålt båden i Slesvig. De har skåret plankerne ud i pap i mål 1:10 og korrigeret for svindet. Papmodellerne er så samlede med nipsenåle i de opmålte huller for jernklinknaglerne som man stadig kan se på originalen. Resultatet er en bådmodel der viser et mere v-formet tværsnit, og den har lidt stejlere stævne end båden i Slesvig.

Laug-03

Tværsnit i Nydambåden efter Harald Åkerlund, 1963, skitse af Morten Gøthche. Vikingeskibsmuseet 2003.

Tværsnit i Nydambåden efter Nationalmuseets rekonstruktion, 2000, skitse af Morten Gøthche, Vikingeskibsmuseet 2003.

Tværsnit i Nydambåden efter Nationalmuseets rekonstruktion, 2000, skitse af Morten Gøthche, Vikingeskibsmuseet 2003.

Nationalmuseets udgravninger i 1990’erne har også givet vigtige oplysninger til forståelsen af Nydambådens komplette udseende og indretning. Hele dørkkonstruktionen (bundbrædder mm) kan nu rekonstrueres som resultat af disse udgravninger. Tilsvarende er en række årekejper (åretolle) fundet som supplement til de af Engelhardt fundne. Engelhardts fundne årekejper eksisterende imidlertid ikke mere, så dem der kan ses på båden i Slesvig er kopier. Til gengæld har Engelhardt sørget for at fremstille fine tegninger (Magnus Petersen) af de fundne kejper.
Årekejperne er alle forskellige, som om hver roer har fremstillet sin egen og haft den med. Alle disse forskellige kejper, har vi kopieret og monteret på vores båd.

 Overordnet tidsplan

Den overordnede tidsplan for byggeriet var:

Fremstilling og fiksering af kølbjælke og begge stævne 2008-09
Fremstilling af skabeloner og opsætning 2009
Fremstilling af skabeloner og opsætning 2009
Fremstilling og montage af nederste bordplanker 2009
Fremstilling og montage af nr. 2 bordplanker 2010
Fremstilling og montage af nr. 3 bordplanker 2010-11
Fremstilling og montage af nr. 4 bordplanker 2010-11
Fremstilling og montage af rælingsbordplankerne 2011
Fremstilling og montage af spanter 2012
Fremstilling og montage af dørk, årer, tovværk mm 2009-13

Søsætningstidspunktet blev fastlagt til at være den 17. august år 2013.
Det var 150 års-dagen for arkæologen Conrad Engelhardts optegnelse i sin udgravningsprotokol: “i gravens midte stødte vi på midten af den store robåd af eg”.

Budget for byggeriet

Budgettet for byggeriet var i 2013 priser og inklusive moms.: 3,4 mio. kr. 

De væsentligste udgiftsposter er:

• Indkøb af råtræ (eg, lind, ask mm)
• Øvrige bådbyggematerialer ( jernklinknagler, tovværk mm)
• Værktøj og redskaber
• Etablering af faciliteter i byggeperiode (indretning af værft-, møde-, gæste- og mandskabsfaciliter mm)
• Driftudgifter i byggeperiode (husleje, el, vand mm)
• Skibsbygningskonsulent i byggeperiode (skibstømrer i dagtimer)
• Indkøb af arbejdstegninger og skibsbygningskonsulentarbejde (Vikingeskibsmuseet)
• Edb-modellering af model til stabilitetsberegning mm
• Skibshistorisk konsulentbistand (bog om Nydambåden)
• Analyse af og eksperiment med “kødben” (træstokke med øje fundet ved bådene i Nydam Mose og med ukendt funktion)
• Testsejladser og stabilitetsforsøg
• Dokumentation
• Formidling og rapportering
• Administrative udgifter
Værdien af egne arbejder

Vi byggede båden med frivillig arbejdskraft. Det var medlemmerne i interesseforeningen (Nydambådens Laug) der ydede en indsats og derved skabte en værdi.

Værdien af egne arbejder kan værdisættes ud fra en vurdering af medlemmernes investerede timeforbrug til byggearbejderne, samt værdien af udgifterne til eget værktøj, forbrugsgods, kørsel og transport af materialer i direkte forbindelse med byggeriet, og som ikke betales af Nydambådens Laug.

I egne arbejder er også indeholdt timer til projektledelse, styring, dokumentation og egen indsats ved formidling

Medlemmernes timeforbrug 21.000 timer a 150 kr. pr time = Mio.kr. 3.15
Medlemmernes udgifter til kørsel, forbrugsgods mm = Mio kr. 0.15
I alt Mio kr. 3.30

Finansiering

Båden er financeret ved hjælp af sponsorater m.m.
Vi er løbende i færd med at finde pengene til at bygge/vedligeholde for.
Skibet sejler, men skal løbende vedligeholdes

Der er ingen tvivl om at den færdigbyggede fuldskalamodel af en rekonstrueret Nydambåd kan sejle. Et af formålene med at bygge båden er at udføre forsøg med bådens sejlegenskaber. Hvordan er den at ro? Hvordan er dens stabilitet? Hvor megen last kan den bære som krigsfartøj? Hvor megen ballast? Kan den bjerge sig i høj sø? Kan den krydse Alssund? Kan den krydse Lillebælt? Kan den krydse Østersøen? Kan den krydse Kattegat og Skagerrak?

Alt det er vi i fuld gang med at få undersøgt!

Nydambådens Laugs medlemmer
Lauget har januar 2017 ca. 85 medlemmer. I dagligdagen er vi ca. 30 aktive på værftet. For tiden arbejder vi to gange om ugen på værftet, tirsdag aften kl. 18.30 til 21, hvor vi slutter af med kaffe og snak, og torsdag fra ca. kl. 9 til ca. kl. 15.
I vinterhalvåret arbejdes der, tirsdag aften, på Bakkensbro fritidscenter i Ullerup, Sønderborg.

 

Nydambådens naust
Nydambådens naust ligger i Sottrupskov på Sundeved. Adressen er Sottrupskov 36A, Sottrupskov, 6400 Sønderborg.

 

Byggeriet af Båden (2005-2013):
Båden blev bygget i lokaliteter, kaldet Nydambådens værft, på sottrupskov 15, som var indrettet med isolering i loft, en række vinduer i vestfacaden, etableret belysning og monteret en kranbjælke pr spær med løbekat og kædetalje. Det fungerede meget tilfredsstillende. I hallen i det ene hjørne, var indrettet en smedje med esse, ambolt og arbejdsbord til smedning af jerngenstande. Der blev fremstillet ca. 1700 jernklinknagler til byggeriet, et anker mm.

Nydambådens Værft januar 2009, værftshal (grøn) og pavillon (rød) med møde-, gæste og mandskabsfaciliteter

Nydambådens Værft januar 2009, værftshal (grøn) og pavillon (rød) med møde-, gæste og mandskabsfaciliteter

Byggestadie for båden september 2012

Se denne hjemmeside under nyheder den 6. september 2012: Milepæl passeret – alle skabeloner taget ud
Byggestade for båden februar 2011

Det går frisk og frejdigt frem. Vi overholder tidsplanen med en god reserve.

Vi er begyndt på tildannelsen af den agterste del af rælingsplanken i bagbords side.
Sideløbende er vi i gang med de løse dele som årer, kejper, tofter mm.

Forestående arbejder er tildannelse og montage af de resten af rælingsplanken. Vi fortsætter med årer og kejper, samtidig med at vi begynder på fremstilling af dørk mv.

Værftshal februar 2011. Foreste del af fjerde bordplanke er under montage som den sidste del af fjerde bordgang. Kranbjælke med løbekatte og kædetaljer ses i loftet. Forsøgsstykkerne, midter- og agtersektion, ses lidt utydeligt i baggrunden.

Værftshal februar 2011. Foreste del af fjerde bordplanke er under montage som den sidste del af fjerde bordgang. Kranbjælke med løbekatte og kædetaljer ses i loftet. Forsøgsstykkerne, midter- og agtersektion, ses lidt utydeligt i baggrunden.

Bordplanke under bearbejdning, november 2010.

Bordplanke under bearbejdning, november 2010.

 

Til sammenligning ses her kølbjælken i begyndelsen af tildannelsen af oversiden, juni 2008.

Til sammenligning ses her kølbjælken i begyndelsen af tildannelsen af oversiden, juni 2008.

Sektion af midterstykke. Morten Gøthche fra Vikingeskibsmuseet på besøg, marts 2008

Sektion af midterstykke. Morten Gøthche fra Vikingeskibsmuseet på besøg, marts 2008

Naust

Nydambådens Laug har ligeledes bygget en naust (bådehus) til vinteropbevaring af Nydambåden.

Adressen er Sottrupskov 36A, Dk 6400 Sønderborg.

Vi udarbejdede et bygningsprojekt for bådehuset, og vi anlagde en intern tilkørselsvej og parkeringsplads til brug for arbejder med båden.

Stedet er stranden i Sottrupskov i den sydlige ende af byen. Tilkørselsvejen er en lille del af Nydamstien.

Forbilledet er den naust der er bygget ved Vikingemuseet Borg på Lofoten, Norge. Bygnningen er en rekonstruktion af en jernaldernaust udgravet i Vestnorge. Nausten er bygget til en kopi af Gokstadskibet.

Vores bygning er 25 m lang, 5 – 6 m bred og 5 m høj. Siderne er egeplanker og taget er lærkeplanker på klink.

Plan af naust

Plan af naust

Naust sydfacade

Naust sydfacade

Naust tværsnit

Naust tværsnit

 

Visualisering

Visualisering

Vi har anlagt ca. 100 m fortøjnings- og liggebro til Nydambåden. Her skal båden ligge i sommerhalvåret, når den ikke er  på togt eller gæstevisit andre steder.
Vi havde et budget på byggeriet på 2,1 mio kr. Finansieringen blev opnået ved at søge fonde.
I projektet indgik at vi udførte al tømmerarbejde på bygninge og brodæk til broen som medlemsarbejde. Vi brugte omkring 5.000 timer til dette.
I foråret blev vi færdig med byggeriet med afslutning 1. maj 2014.
Medlemskab

Alle, der har lyst, kan blive medlem af Nydambådens Laug. Medlemspriser findes på vores side om medlemskab.

Alle Nydamselskabets medlemmer er selvfølgelig også velkomne til at melde sig som aktiv i Nydambådens Laug – uden at det dermed betyder, at de behøver at arbejde med i bådbyggeriet og naust.